ALGEMENE VOORWAARDEN OVEREENKOMST VAN HUUR EN VERHUUR VAN HET  GEMEUBILEERDE VAKANTIEHUIS  LE BELVÉDÈRE, RUE DE CHESSION 41 TE MABOGE (B)                                       

 versie 11 februari 2013

 

De huurder zal akkoord gaan met deze voorwaarden voordat hij de overeenkomst van huur en verhuur aangaat.

Hij zal verklaren dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en dat hij ermee volledig akkoord gaat.

 

1. De overeenkomst is onderworpen uitsluitend aan het Nederlandse recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel een door beide partijen aangewezen in Nederland gevestigde officiële geschilleninstantie en/of bemiddelaar is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

2. Huurder verstrekt schriftelijke of elektronisch een kopie van zijn paspoort of identiteitskaart.

3. Huurder is garant en hoofdelijk aansprakelijk voor de medehuurders  en voor hen die hij tijdens de huurperiode tot het object toelaat betreffende alles wat voortvloeit uit deze overeenkomst. Huurder neemt hierbij de bewijslast op zich.

4. Indien er niet bij de boeking genoemde personen de nacht doorbrengen in het huis of op het terrein is de overeenkomst per direct van rechtswege ontbonden, zonder dat van enige restitutie van betaalde bedragen sprake zal zijn.

5. Huurder kan zich zelf beschermen tegen onzekere voorvallen en de gevolgen daarvan ( bv.  wettelijke aansprakelijkheid, ziekte, annulering, overmachtssituaties, ongevallen, invaliditeit, overlijden , enz. ) doordat hij beschikt over de meest uitgebreide reis- en annuleringsverzekering waarbij schade aan het vakantieverblijf is ingesloten en de gevolgen van  zijn gedekt.

6. Huurder en diens medegebruikers zal/zullen de verhuurder in geen enkel geval aansprakelijk stellen noch doen aansprakelijk stellen voor enig onzeker voorval, enig ongeval, noch voor enige schade welke zich ingevolge deze overeenkomst mocht voordoen, noch voor enig gebrek of tekortkoming van het object en/of deze overeenkomst

7. Huurder en diens medegebruikers hebben kennisgenomen van de volledige inhoud van de website www.hethuisaandeourthe.nl .

8. Huurder geeft te allen tijde toegang aan de verhuurder/ diens vervanger en door verhuurder aangewezen vaklieden ter controle en/of reparatie van het object.

9. De huurperiode gaat in en eindigt op de op de site vermelde dagen en uren. Zie punt 30.

10. De waarborgsom bedraagt  € 150,-- en wordt gelijk met de huursom betaald. De verhuurder restitueert de waarborg zodra hij na de huurperiode het object heeft kunnen inspecteren desgevallend onder aftrek van wat de huurder nog verschuldigd is aan de verhuurder als gevolg van deze overeenkomst.

10 a. Indien de huurder niet beschikt over een Nederlands paspoort /  identiteitskaart bedraagt de waarborgsom € 300,--.

11. Door betaling  verklaart de huurder zich akkoord met deze voorwaarden en wordt de overeenkomst bindend. Huurder voldoet z.sp.m. doch uiterlijk binnen 3 dagen de huursom vermeerderd met de waarborgsom  op de rekening van de verhuurder . Tot dit ogenblik kunnen geen rechten worden ontleend. Opties, reserveringen of andere vrijblijvende afspraken zijn niet rechtsgeldig.

 12. De huurder ontvangt  de twee sleutels die toegang tot het huis verlenen ter plekke.

Indien de huurder niet meer over de sleutels kan beschikken neemt hij onmiddellijk telefonisch contact op met de verhuurder.

13. Huurder retourneert de sleutels na afloop van het verblijf ter plekke.

14. Annulering door de huurder geschiedt per aangetekende brief. Bij annulering volgt  geen restitutie van de huursom. De waarborg wordt gerestitueerd. Bij annulering door de huurder op een tijdstip dat de verhuurder er nog in slaagt het object aan derden te verhuren, kunnen betaalde bedragen worden gerestitueerd met aftrek van € 100,-- voor administratiekosten.

15. Indien tengevolge van overmacht (inclusief natuurrampen) verblijf in het object niet of niet meer mogelijk is  en/of indien er tengevolge van overmacht (idem) sprake is van onmogelijkheid het huis te bereiken, is de huurder niet verplicht te zorgen of te doen zorgen voor vervangend onderdak, noch kunnen de verhuurder daarvoor kosten in rekening worden gebracht. De huurder zal zelf voor vervangend onderdak zorg dragen. De verhuurder is niet verplicht  betaalde bedragen te restitueren daar huurder geadviseerd werd zich voldoende te verzekeren.

16. Bij aankomst inspecteert de huurder het huis op properheid/ schade/vermissing en doet van geconstateerde onvolkomenheden terstond kennis. Latere meldingen vallen onder de aansprakelijkheid van de huurder.

17. De huurder verbindt zich tijdens zijn verblijf telefonisch bereikbaar te zijn en verstrekt daartoe zijn GSM-nummer aan verhuurder.

18. De huurder zal het huis en de inboedel zorgvuldig gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt. De huurder zal in dezen de door de verhuurder aan hem gegeven aanwijzingen strikt naleven. Hij zal het huis bij vertrek geheel schoongemaakt en afgesloten opleveren.

Indien het huis niet volledig schoon, opgeruimd en afgesloten is opgeleverd wordt  € 75,-- in rekening gebracht.

19. Huurder meldt door hem opgemerkte schade betreffende het object door verlies, diefstal, inbeslagneming, beschadiging of door welke oorzaak dan ook per direct aan de verhuurder. Bij schade door diefstal, overtreding of misdrijf laat de huurder proces verbaal opmaken door de politie. Van een schade groter dan € 100,- zal de huurder de verhuurder direct en  telefonisch en door middel van een aangetekend schrijven in kennis stellen.

20. Wanneer herstellingen aan het object onmiddellijk nodig zijn, vraagt de huurder toestemming van de verhuurder voordat hij opdracht geeft tot reparatie. Ter restitutie van gemaakte kosten zal de huurder ondertekende, originele en volledig gespecificeerde nota’s (welke in de landstaal geschreven mogen zijn) overleggen.

21. Schade, verlies, diefstal veroorzaakt en/of verwijtbaar door/aan  huurder wordt door hem vergoed. Dit geldt ook in geval van onoordeelkundig gebruik van het pand en/of inboedel.

22. In  het huis  mag niet worden gerookt. In het huis en op zijn terrein is het gebruik van toortsen, kaarsen, olielampen, - lampjes en barbecue niet toegestaan.

23. De huurder verzorgt zelf  een keukenpakket, linnen- en beddengoed (handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, lakens, kussenslopen, dekbedovertrekken). Het gebruik van de aanwezig moltons is verplicht.

24. Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk in de huurovereenkomst wordt opgenomen wordt er een toeslag  in rekening gebracht voor de gasgestookte c.v.. Dit is afhankelijk van bepaalde omstandigheden. Deze toeslag is: van oktober  t/m april  € 7,95 per dag/ van mei, juni t/m september € 4,95 per dag . Delen van dagen gelden hier als hele dagen. Deze kosten worden verrekend met de terugbetaling van de waarborgsom.

24.1.  Indien de gast bij vertrek verzuimt de c.v. volgens de instructies uit te schakelen geldt deze toeslag zondermeer.

24.2. Het gebruik van de houtkachel is onmogelijk tussen 1 april en 1 oktober door blokkering van het rookkanaal. Brandstof voor de houtkachel is  niet inbegrepen.  Huurder mag alleen brandhout gebruiken dat hij zelf heeft gekocht. Het gebruik van in de natuur verkregen hout en van nat hout is niet toegelaten.

25. Voor verbruik  van elektriciteit  wordt  € 0,30 per kWh in rekening gebracht. Huurder sms-t de meterstanden én bij aankomst én bij  vertrek  aan verhuurder . Bij verzuim is vaststelling van de stand(en) door de verhuurder bindend. Kosten worden verrekend met de terugbetaling van de waarborgsom.

26. De huurder zal in al zijn handelingen voortvloeiende uit deze overeenkomst eerbiedigen dat hij zich bevindt in een land waar een andere cultuur en een ander waarden- en normenpatroon heersen. Verder zal hij eerbiedigen dat de verhuurder zich niet in België bevindt.

27. De huurder zal overlast verbonden met de landelijke ligging van het huis in de bosrijke en bergachtige streek der Ardennen zoals geur(en), geluid(en), weersomstandigheden, slechte wegen en paden, insecten, dieren, storingen in de energie-/watervoorziening(en) - waaronder de mogelijke regionale uitschakeling tengevolge van tijdelijk energietekort, zgn. 'brown outs' -, storingen of beperking in de telefonische en/of internetverbindingen gedogen/ aanvaarden en desgevallend zelf oplossen. De verhuurder zal desgevallend een adviserende rol op zich kunnen nemen. De verhuurder neemt hierin geen enkele aansprakelijkheid. Kosten/schade uit deze overlast en/of de gevolgen hiervan ontstaan zijn voor rekening van de huurder.

28. De huurder ontvangt vooraf een schriftelijke overeenkomst van huur en verhuur indien de tijd tussen boeking en vertrek dat toelaat. Deze voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

29.Indien er sprake is van een spoedboeking of in onderling overleg moet/kan van een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. In dat geval is er sprake van een mondelinge rechtsgeldige overeenkomst onder de onderhavige voorwaarden.

30. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk of elektronisch is overeengekomen. Mondelinge afspraken worden als niet gedaan beschouwd.

 

 

hier leest u de algemene voorwaarden voor huur en verhuur van Le Belvédére.

 

 

terug naar pagina 5

 

*